pijl

OPENINGSTIJDEN

10 t/m 25 december voor 50+

De eerste twee weken van 10 t/m 25 december van 18 tot 21 uur mogen schaatsers boven de 50 jaar ook op noren op de baan mits zij zich aan een matige snelheid houden.

Regelementen:

Met betreden van de ijsbaan verklaart u zich akkoord met de reglementen.

1. Toegang tot het ijsbaan terrein, het betreden van de schaatsbaan en het gebruik van gehuurde schaatsen is geheel op eigen risico.

2. Het is niet toegestaan om de schaatsbaan te betreden met zaken (zoals drink-, eet- en rookwaren) behoudens schaatsuitrusting. Het is toegestaan eigen schaatsen te gebruiken. Niet toegestaan zijn: noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden, stoelen en andere hulpmiddelen.

3. De ijsbaanmedewerkers behouden zich te allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren en/of van het terrein te verwijderen, zonder dat er recht bestaat op teruggave van entreekosten. Alle schaatsers en/of publiek dienen de aanwijzingen van de aanwezige ijsbaanmedewerkers te allen tijde op te volgen.

4. De ijsbaan mag alleen betreden worden met ondergebonden schaatsen.

5. Het is niet toegestaan de schaatsbaan te gebruiken voor het hardrijden op de schaats of het anderszins in gevaar brengen van overige schaatsers.

6. Het dragen van handschoenen almede armen- en benen bedekkende kleding is verplicht.

7. Betreden van het schaatsgedeelte mag alléén op vertoon van een geldig entreebewijs. Het bezitten van een toegangsbewijs geeft niet automatisch recht op toegang. Weigering kan bij bijvoorbeeld drukte. Bij het verlaten van de ijsbaan vervalt het toegangsbewijs.

8. De organisatie acht zich op geen enkele wijze verantwoordelijk voor:

- Schade aan, of vermissing van, (persoonlijke) eigendommen; en/of

- Voor letsel ontstaan op of rondom de ijsbaan. De eventueel door overtreding van regels ontstane schade zal bij de overtreder verhaald worden.

9. Schade aan eigendommen van IJsbaan Beatrixstraat, zoals boarding, schaatsen, tent, decoratie etc., zullen ten alle tijde worden verhaald op de veroorzaker.

10. Het is niet toegestaan met ijsballen of sneeuwballen te gooien.

11. Op en rondom ijsbaan Beatrixstraat wordt gebruik gemaakt van beeldregistratie.

© 2022 - IJsbaan Beatrixstraat  DisclaimerContact| Sponsoring Darvis websites